انجمن پزشکان افغانستان

پزشکی و بهداشت

وریکوسل

 

 

وریکوسل

VARICOCELE

 

وریکوسل عبارت از توسع ورید های دریناژ کننده خصیه ها میباشد که در فوق خصیه قرار دارد تقریبا در 10% اشخاص جوان به مشاهده می رسد و اکثرا در طرف چپ میباشد . وریکوسل وابسته به تداوی جراحی میباشد گفته میشود که با عقامت همراه بوده میتواند .

 

اناتومی جراحی :

وریدهای دریناژ کننده خصیه و بربخ یک ضفیره محجم بوده که بنام ضفیره pampaniforme   نامیده میشود وقتی این ورید ها نزدیک رینگ مغبنی بهم می پیوندند کم شده به یک یا دو ورید تبدیل میشوند و رینگ مغبنی را عبور و به طرف پریتوان به بالا سیر میکند ورید خصیوی چپ باالاخره به ورید کلیوی چپ تخلیه گردیده وورید خصیوی راست به ورید اجواف سفلی در سفلی ورید کلیوی راست تخلیه میگردد . ورید های خصیوی شاید valve  داشته باشند که در قسمت های علوی نزدیک به ختم ان مشاهده میگردد . مگر بعضا valve  موجود نمیباشد

ویا عدم کفایه ان موجود میباشد  یک ورید اضافی یا کولاترال مستقیما از خصیه منشه گرفته و از طریق ورید cremastric    عمد تا به ورید اپیگستریک سفلی تخلیه میگردد.

بطور خلاصه در حالات زیر موجود میباشد :

1-   تومور کلیه چپ .

2-   بندش ورید کلیوی چپ توسط شریان خصیوی چپ .

3-   توسع ورید های cremastric .

4-   برگشت خون از ورید کلیوی چپ به ورید خصیوی چپ . 

 

 ایتیولوژی :

اکثرا وریکوسل در اشخاص کاهل ویا در مراحل اول کهولت دیده شده و در 95% موارد طرف چپ مصاب میگردد در بعضی وقایع ورید های متوسع شده مربوط ورید cremastric  بوده وبخش از ورید pampaniform  نمیبا شد .

بندش ورید خصیوی چپ در اثر تومور کلیوی ویا بعد از نفریکتومی طرف چپ رخ داده و در واقعات وریکوسل در سنین متوسط ویا بعد از ان معمول بوده ومشخصا وریکوسل به وضعیت supine  از بین نمیرود و یا کم نمیشود .

 

منظره کلنیکی :

وریکوسل در اقلیم گرم بیشتر معمول بوده وبیشتر رنج اور میباشد . در همه نقاط دنیا مرد های لاغر وقد بلند مصاب میشوند افراد چاق وقد کوتاه ندرتا مصاب میگردند . وریکوسل معمولا بدون اعراض بوده مگر یک رنجش مبهم را بار می اورد .

 که این حالت با پوشیدن زیر پوشی بیشتر میگردد . سکروتوم در طرف ماووف پایینتر از حالت نورمال بوده و اگر در حالت ایستاده ناحیه متاثر جس گردد به شکل یک خریطه کرم احساس میشود .  در حالت سرفه ممکن امپلس دیده شود اگر مریض در حالت نشسته ویا خوابیده قرار گیرد ممکن ورید ها خالی شده ویک فرصت برای جس نمودن خصیه ها مساعد گردد در حالات دوامدار خصیه طرف نرم وکوچک تر جس میگردد که ممکن است اتروفی در ان رخ داده باشد اکثرا عقیده بر اینست که varicocele  عامل عقامت شده میتواند ولی مطالعات انرا تایید نکرده است . ویا بطور خلاصه اعراض و علایم  ان قرار ذیل است :

 

اعراض :

1-   شاید بدون اعراض باشد .

2-   یک احساس رنجش ودرد خصیه درطرف ماووف یا ناحیه مغبنی .

 

علایم :

1-    سکروتوم ماوف پایینتر از حالت نارمل میباشد .

2-     در جس ناحیه مریض به حالت ایستاده مانند یک خریطه کرم جس میگردد.

3-    Impulse  در حالت سرفه بعضا دیده میشود .

4-    اگر مریض استراحت نماید وخصیه بالا گرفته شود ورید ها خالی شده وپر نمیشود .

5-    درحالت دوامدار خصیه طرف خورد تر و نرمتر از حالت نارمل میباشد .

 

  

 

 

وریکوسل و سپرماتو جنیسس :

 

در اکثریت واقعات احتمالی عقامت های ابتدایی اولیگوسپرمیا یکی از مشکلات تداوی میباشد . زیرا یک ارتباط بین وریکوسل و اولیگو سپرمیا موجود میباشد بعضا کسانیکه اولیگوسپرمیا دارند وریکوسل نیز دارند . که ممکن است عامل ان نیز باشد . وپیش نهاد میگردد که در صورت پایین نگهداشتن درجه حرارت خصیه 2.5 درجه سانتی گرید پایین تر از حرارت ریکتم مفید میباشد . متاسفانه وریکوسلکتومی در واقعات نادر کیفیت semen  را بهتر ساخته  ویا چانس القاح را بیشتر ساخته است .

 

استطباب عملیات :

1-   موجودیت درد .

2-   Oligospermia .

 

Treatment    تداوی :

 

تا وقتیکه وریکوسل اعراض نشان ندهد عملیات استطباب ندارد . پروسیجر ساده جراحی عبارت از بستن ورید خصیوی بالا تر از رباط مغبنی جاییکه ضفیره pampaniforme   به یک یا دو ورید تبدیل میگردد .

پرو سیجر جراحی :

1-                                                   Hi ligation  :

لایگیشن ورید خصیوی بالاتر از کانال و رنگ مغبنی در حذای پریتوان .

.

2-                                                    : Low ligation

لایگیشن ورید خصیوی پایینتر ویا در حذای کانال مغبنی .

 

 اخیرا این عملیات را به شکل لاپراسکوپیک اجرا می نمایند و در هنگامیکه مرکز مجهز با سهولت ها موجود باشد امبولایزیشن ورید خصیوی زیر کنترول رادیو گرافی شاید تداوی انتخابی باشد . به دلیل موجودیت کولترال های اضافی  عود مرض در تمام انواع عملیه های جراحی متاسفانه  معمول میباشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrences :

 

 

1-  Baily & loves 2004    london .

 

2- lecture note of urology by proffesore mehr mohammad ejaze .

 

3- essential of surgery  by mohammad shamim 4th edition Pakistan  .

 

4-  surgery in districts by WHO .

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۸۷ساعت 15:1  توسط داکتر خالد آرین سلیمی/ داکتر جلیله سلیمی  |